ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠲᠦᠴᠢ

ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠡᠬᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠥᠪ᠎ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠴᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠭᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠎ᠳᠦ ᠲᠦᠱ᠌ᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠥᠪ᠎ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ᠎ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 4 ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ 4 ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱ᠌ᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠥᠪ᠎ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠥᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱ᠌ᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ᠎ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠦᠳ᠂ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠎ᠦᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨᠴᠢᠩᠭᠢᠰ᠎ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠣᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠎ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠎ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠱ᠌ᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠷᠲᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠳᠦ ᠬᠣᠤᠰ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠱ᠌ᠢᠭᠲᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ᠎ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠱᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠎ᠳᠤ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠨ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱ᠌ᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠱ᠌ᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ 20᠎ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠮᠦᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠣᠷ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠎ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ (ᠪᠠᠷᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠺᠠᠲᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ) ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠮᠤᠭ (ᠣᠪᠤᠭ) ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠢᠬᠡᠮᠡᠨ᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ᠎ᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠲᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠣᠨᠤᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱ᠌ᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠳᠤ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ᠎ᠴᠤ ᠦᠰᠦᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱ᠌ᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ᠎ᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠯᠳᠤᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠴᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠤᠪ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠷᠠᠳᠢᠤ ᠺᠢᠨᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠳᠡᠱᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ᠎ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠡᠨ ᠣᠶᠤᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠴᠤ ᠥᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠭᠤ᠎ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠱᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠎ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠬᠣᠩᠬᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠭᠱ᠌ᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠪᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠱᠢᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠰᠡᠬᠦᠢᠯᠴᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ᠎ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠂ ᠱ᠌ᠢᠪᠠᠭᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠎ᠨᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷ᠂ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠮ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠮ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠᠮᠠ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ ᠳᠠᠮᠠᠷᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨᠳᠢ᠎ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠣᠰᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠭᠤᠲᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠣᠩᠭᠢᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ᠎ᠨᠠᠷ ᠱᠠᠭᠱ᠌ᠢᠭᠠᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠭᠦᠪᠢᠭᠦᠷ᠎ᠢ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠱ᠌ᠢᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠎ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠱ᠌ᠢᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠫᠢᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠱ᠌ᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠭᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ᠎ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠱ᠌ᠢᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠱ᠌ᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠭᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠷ᠎ᠯᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠯᠦᠢᠨ ᠴᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠱᠠᠵᠢ᠎ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠯᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠭᠦ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ᠎ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠩ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠁

ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤ ᠲᠠᠰᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ᠎ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ᠎ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮᠠᠩᠵᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠎ᠨᠢ᠎ᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠶᠠᠱ᠌ᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠢᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠱ᠌ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠱ᠌ᠢᠯ ᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠲᠦᠩ᠎ᠦᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠱ᠌ᠢᠪᠠᠭ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠪᠡᠨ ᠴᠣᠭ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠡ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠱ᠌ᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠎ᠢ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ᠎ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠯᠤᠤᠯᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ᠎ᠳᠦ᠎ᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮᠦᠢ᠃᠎ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠲᠦᠱ᠌ᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠎ᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠎ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠳᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠡᠳ᠎ᠴᠤ ᠣᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠣᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ᠎ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠦᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠴᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠣᠬᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠣᠭᠱ᠌ᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ᠎ᠢᠶᠠᠷ᠎ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭ᠎ᠢ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢ᠎ᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦᠱ᠌ᠢᠨ᠎ᠦ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠦ 50 ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠨᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠃

  • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
  • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
  • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
  • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
  • 蒙B2-20160037-1
  • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved