ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠪ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠪ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠠᠨ ᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠮᠠᠨ ᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ᠌ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠱᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 4 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ 4 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠳ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠣᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠱᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠱᠢᠭᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ 20 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠮᠥᠷᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠣᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠺᠠᠲᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠮᠣᠭᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠢᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠭᠲᠣ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ᠌ ᠦᠰᠦᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠯᠳᠣᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ᠌ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠤᠪ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠠᠮᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠡᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ᠌ ᠥᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠭᠱᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠩᠭᠣᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠪᠣᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠡᠬᠦᠢᠯᠴᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠂ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠭᠰᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷ᠂ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠮ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠮ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠳᠠᠮᠠᠷᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠣᠰᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠭᠣᠲᠣᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠣᠩᠭᠢᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠱᠠᠭᠱᠢᠭᠠᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠭᠦᠪᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠱᠢᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠣᠳᠣᠳ ᠫᠢᠭ᠋ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠢᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠱᠢᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠱᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠷ ᠯᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠯᠦᠢᠨ ᠴᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠱᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠯᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠭᠥ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠁

ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠰᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮᠠᠩᠵᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ᠌ ᠠᠯᠢ ᠶᠠᠱᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠱᠢᠯ ᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠲᠦᠩ ᠦᠳ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠱᠢᠪᠠᠭ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠣᠭ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠱᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ᠌ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠯᠤᠤᠯᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠱᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠳᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠴᠤ᠌ ᠣᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠦᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠᠴᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠬᠣᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠣᠭᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠣᠭᠱᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠴᠤ᠌ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦᠱᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠦ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

  • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
  • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
  • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
  • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
  • 蒙B2-20160037-1
  • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved