ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄

ᠲᠠᠨ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ᠋ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠢ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠎ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ᠋ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠢ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌᠎ᠪᠠᠨ 《 ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠥᠬᠦᠮ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌᠎ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠢ᠋ᠶ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠨ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠯᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ (ᠵᠠᠩᠭᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ)᠃
ᠪᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ
  • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
  • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
  • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
  • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
  • 蒙B2-20160037-1
  • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved