ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ  ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠦ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ᠎ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠱᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠷᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ᠎ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠵᠠᠯᠢ᠎ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠺᠠᠷᠠᠮᠸᠨᠴᠤᠳ᠎ᠲᠤ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠎ᠡᠴᠡ  ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠶᠦᠰᠲᠧᠰ ᠪᠷᠸᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢ  ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠪᠡᠷᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠱᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠺᠠᠷᠠᠮᠸᠨ᠎ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠳᠤᠢᠴᠤᠳ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠪᠤᠵᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠰ ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠦᠰᠲᠧᠰ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠴᠦ᠋ᠬᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠳᠤ  ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ᠎ᠳᠤ  ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ᠎ᠦ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠰᠦᠰᠦᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ᠎ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠤᠤᠯ᠎ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ᠍ᠷᠳᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢ᠍ᠷᠳᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠬᠦ ᠲᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved