ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠱᠢᠳᠢᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
 • ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠥᠬᠢᠨ ᠱᠢᠶᠦᠽᠸᠨ᠎ᠳᠤ ᠡᠵᠢ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠨᠢ ᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠷ᠎ᠴᠢᠨᠢ ᠱᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠤᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠎ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠱᠢᠭᠤᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠭᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠤ ᠶᠠᠭ ᠭᠣᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠠᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠯᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠸᠯᠸᠢ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠢᠳᠢᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠸᠯᠸᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠦ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠤᠢᠷᠰᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠎ᠤᠳ ᠨᠣᠢᠷ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ᠎ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠯ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠢᠳᠢᠳᠢᠲᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠱᠢᠶᠦᠽᠸᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠤ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ᠎ᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠱᠢᠶᠦᠽᠸᠨ᠎ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠤ᠎ᠶᠢ᠎ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠱᠢ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved