ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠦᠷᠦ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠷᠸᠨ ᠰᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠵᠧᠨ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠎ᠶᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠩ ᠵ‍ᠦ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ᠎ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠠᠩ ᠱᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠶᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠼᠦᠢ᠎ᠶᠢᠶᠠ ᠵᠤᠸᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠼᠦᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠡᠨ᠎ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠰᠢᠭ᠎ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠼᠦᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠶᠧᠯᠸᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠼᠦᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ᠎ᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠎ᠶᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠼᠦᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠷᠦᠢ᠎ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠹᠦ ᠮᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ 《ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠭᠦᠷᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved