ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ 2012 ᠣᠨ᠎ᠤ 4 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 17
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠄
  4.6
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ1986 ᠣᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠢᠢᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠎ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ᠎ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠎ᠢᠢᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠠᠭᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠎ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠩᠱᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠎ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠎ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠳᠤ᠎ᠨᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠱᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠦᠪᠡᠭ ᠮᠠᠳᠠᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ ᠳᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ᠎ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠱᠢ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠲᠤ ᠳᠣᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ᠎ᠤᠳ᠎ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved