ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠱᠠᠩ ᠶᠣᠣ ᠵᠤᠸᠠᠨ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠰᠦᠢ ᠯᠢᠶᠸ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠯᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠦᠢ᠎ᠶᠢᠶᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠢᠶᠧ ᠰᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ᠂᠎ᠲᠦ ᠹᠠᠨ᠂ ᠎ᠲᠦ᠎ᠶᠢᠤᠸᠠᠢ᠂᠎ᠶᠢᠶᠧ ᠯᠢ ᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠸᠠᠩ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ᠎ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂᠎ᠲᠦ ᠹᠠᠨ᠂᠎ᠲᠦ᠎ᠶᠢᠤᠸᠠᠢ᠂᠎ᠶᠢᠶᠧ ᠯᠢ ᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠸᠠᠩ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠦᠭ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠥᠷᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠰᠦᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠎ᠢ ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ? ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠱᠠᠩ ᠵᠤᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved