ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠾᠧ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

《ᠾᠧ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠲᠦ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠧᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ᠎ᠶᠢᠢ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠸᠧᠢ᠎ᠲᠠᠢᠱ᠌ᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠤᠸᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠩ᠎ᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠩ ᠬᠢᠯᠢᠰ᠎ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠢ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ᠎ᠶᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠩ᠎ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠱᠠᠩ ᠵᠣᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠾᠧ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠩ᠎ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠎ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ᠎ᠶᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠩ᠎ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠱᠠᠩ ᠵᠣᠤ᠎ᠶᠢ᠎ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠯᠦᠩ ᠴᠦ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠣᠯ᠎ᠶᠢᠷᠭᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠢ ᠪᠣᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved