ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ 《ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ》 ᠪᠣᠯ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ ᠯᠦᠶᠢ᠍ᠰ᠎ᠦᠨ 《ᠨᠠᠷᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠱᠢᠭ᠎ᠤᠳ》 ᠱᠢᠷᠢᠰ ᠱᠢᠳᠢᠳᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠲᠤ ᠵᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠷᠱᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠯᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ᠍ᠷᠳᠢᠨᠴᠤ᠎ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠧᠷᠱᠢ ᠭᠦᠨ ᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠳᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯᠢ ᠤᠢ᠎ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠸᠠᠩ᠎ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠣᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ᠎ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠯᠢ ᠨᠠᠷᠨᠢ᠎ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠡᠷᠢᠯ᠎ᠳᠦ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠳᠦ ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠡᠶᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠢᠮᠨᠤ᠎ᠳᠦ ᠶᠧᠯᠧᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠵᠢ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠯᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ᠎ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠎ᠳᠦ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢ ᠵᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠷᠱᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠱᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠎ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠬᠣᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠢᠮᠨᠤ᠎ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠤᠬᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠷᠨᠢ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved