ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠦ᠎ᠲᠠᠢᠽᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠡᠨᠦᠭᠰᠡᠨ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠷᠧᠨ ᠰᠦᠩ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠎ᠶᠢᠯ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ ᠨᠢ 《ᠵᠠᠩ ᠱ ᠦ ᠴᠢᠨ》 ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠦᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ 《ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠹᠦ ᠰᠠ (ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ) 》᠎ᠳᠦᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠩᠵᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ᠎ᠲᠠᠢᠽᠢ 《ᠵᠤᠤ ᠴᠠᠩ ᠱᠸᠦ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ 《ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ》 ᠂ ᠹᠦ ᠮᠠ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠤᠷᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ 《ᠰᠦᠩ ᠶᠠᠩ᠎ᠶᠢᠢ》 ᠲᠥᠷᠦ᠎ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡᠨᠠᠨ ᠶᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠸᠠᠩ 《ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠺᠦᠨ》᠎ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ᠎ᠳᠦᠷ ᠨᠠᠨ ᠶᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠺᠦᠨᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠎ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠸᠧᠢ ᠹᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠳᠦᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ᠎ᠲᠠᠢᠽᠢ ᠭᠦᠩᠵᠦ᠎ᠨᠠᠷ ᠵᠦᠭ ᠵᠦᠭ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ᠎ᠳᠦᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ? ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠴᠠᠩ ᠱᠧᠦ᠎ᠲᠠᠢᠽᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠡᠨᠦᠭᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved