ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ᠎ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠪ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠷᠺᠠᠨᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠾᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠱᠠᠾᠽᠠᠮᠠᠨ᠎ᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠵᠢ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠤᠰᠭᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ᠎ᠢ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ᠎ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ᠎ᠤᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠱᠠᠾᠷᠢᠽᠠᠳᠠ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved