ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ¥0.01 ¥0.01
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 8
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 2
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
ᠰᠠᠭᠰᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠮ᠎ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠎ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠣᠬᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠎ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠦᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠎ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠃ 1893 ᠣᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠮᠥᠯ᠎ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠥᠵᠦᠩ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠎ᠨᠢ 1902 ᠣᠨ᠎ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠵᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠭ᠌ᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ᠎ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢᠫᠢᠲᠧᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠱᠢᠷᠡᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ᠎ᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ 23 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠮᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠨᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠧᠨᠵᠡᠮᠢᠨ ᠪᠥᠵᠦᠩ᠂ ᠵᠧᠮᠡᠢᠮ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠢ᠎ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠱᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ᠎ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 50%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 2
ᠰᠠᠢᠨ (50%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (50%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved