ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠧᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

《ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠧᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ》 ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠶᠧᠦ᠎ᠶᠢᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠯᠦᠸᠧ ᠯᠦᠩ ᠨᠠᠰᠤ᠎ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠦ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠣᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠰᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠿᠧᠨ ᠵᠧᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ᠎ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠸᠠᠩ ᠯᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠧᠩ ᠹᠧᠩ᠎ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠᠴᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠸᠠᠩ ᠯᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠿᠧᠨ ᠵᠧᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠾᠧ ᠱᠢ ᠡᠯ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠾᠧ ᠱᠢ ᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠯᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ᠢ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠣᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ᠎ᠳᠦ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠣᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠿᠧᠨ ᠵᠧᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠎ᠢ ᠭᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ᠎ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ ᠸᠠᠩ ᠯᠦᠨ᠂ ᠾᠧ ᠱᠢ ᠯᠠᠢ᠂ ᠾᠧ ᠱᠢ ᠡᠯ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠣᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠰᠦᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠹᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠧᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠠᠵᠠ᠎ᠶᠢᠷᠭᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠎ᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷ᠂ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved