ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠫᠧᠨ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ¥0.01 ¥0.01
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 18
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 3
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
ᠰᠠᠭᠰᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ᠎ᠦᠨ ᠲᠡᠳ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 《ᠲᠤᠮᠤᠵᠢᠭᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠤ》᠎ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠦ ᠦᠨᠠᠨᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠢᠲᠧᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ᠢ᠎ᠴᠦ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠨᠤᠮ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ 《ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ᠤᠳ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ᠎ᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ᠎ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 3
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved