ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠴᠧᠨ ᠯᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠰᠧ ᠮᠠ ᠷᠦᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠥᠷᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠧᠨ ᠯᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠭᠤᠳᠤᠰ᠎ᠲᠤ ᠨᠢ᠂᠎ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠎ᠲᠠᠢᠱ᠌ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠺᠦᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠯᠦᠩ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠵᠡᠪᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠴᠢᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠲᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠴᠧᠨ ᠯᠦᠩ᠂ ᠴᠧᠨ ᠬᠡᠦ᠂ ᠴᠧᠨ ᠭᠠᠩ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ᠎ᠶᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠎ᠲᠠᠢᠱ᠌ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠺᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ? ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠴᠧᠨ ᠯᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ!

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved