ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠳ᠋ᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ (ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ)
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6

ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠽᠦᠩ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠂᠎ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢᠥ ᠾᠧ ᠭᠦᠩ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠥᠩᠭᠡᠨ᠎ᠳᠦᠷ ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠣᠣ ᠺᠦᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠣᠣ ᠮᠧᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠢ ᠲᠠᠩ ᠰᠦᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢ ᠾᠧᠩ᠎ᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠠᠩ᠎ᠢ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠎ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠩ᠎ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠧᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠰᠦᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠢᠽᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠢ᠂ ᠂ ᠴᠧᠩ ᠲᠦᠩ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨᠱᠤᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠦᠢ ᡂᠢ ᠬᠡ ᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂᠎ᠶᠢᠷᠤᠮ᠎ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠪᠣᠰᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠣᠣ ᠺᠦᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠢ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠸᠠᠩ᠎ᠢ᠎ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠲᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠰᠦᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠣ ᠺᠦᠢ᠂ ᠨᠢᠦ ᠾᠧ ᠭᠦᠩ᠎ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢᠳ᠎ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠢᠽᠢ ᠯᠢ ᠯᠦᠩ᠎ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ᠎ᠶᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved