ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ —— ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠱᠤᠩ ᠱᠣᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠱᠦᠭᠦᠮᠡᠭ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 1
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠡᠴᠡ 35 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠺᠢᠮ ᠰᠣᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠺ᠂ ᠠᠷᠠᠪ᠎ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠯᠯᠠ ᠨᠡᠰᠷᠧᠳᠢᠨ᠎ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠢᠲᠤ᠂ ᠲᠢᠯᠢ ᠦᠢᠯᠧᠨᠱᠫᠢᠭᠧᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠤᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠱᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠮᠠᠱᠢ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠱᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved