ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠦᠷᠠᠯ —— ᠧᠳᠢᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ)
ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 36
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 1
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠄
  4.6
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ᠎ᠳᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠧᠳᠢᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠢ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ᠎ᠪᠡᠷᠬᠡ᠎ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠭᠢᠲᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠱᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠱᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠧᠳᠢᠰᠤᠨ (1847-1931)᠂ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠎ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ᠎ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠎ᠲᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠱᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ 《ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ》 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠧᠳᠢᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ᠎ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠱᠢᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠱᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠢᠰᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠭᠢᠲᠡᠨ᠎ᠢ ᠴᠣ ᠱᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ᠎ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠡᠤᠳᠢᠰᠦᠨ᠎ᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢ ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved