ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠤᠨ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ (4)
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠲᠦ᠄
20᠎ᠡᠴᠡ3 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ 10᠎ᠡᠴᠡ1 ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 16
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.8
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.8
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
 • ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ》᠎ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ᠎ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ᠎ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠱᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬᠦᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠩᠱᠢᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved