ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

—— ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠱᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠎ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠴᠠᠲᠤ 3D ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ᠎ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠶᠢ᠎ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠨ 193 ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ 3D ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠨᠢ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠱᠢᠭᠤᠳ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠭᠢ᠂ ᠮᠢᠺᠷᠤᠰᠺᠤᠫ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ 190 ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ 74 ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠄ 88.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠄ 88.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠢᠮᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠤᠨ᠋ᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠱ᠌ᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠨ 116 ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ 158 ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠮ᠎ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠮᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠳᠥᠲᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠢᠮᠢ᠄ 88.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠎ᠤᠨ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠎ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠫᠡᠷᠡᠮᠸᠲᠧᠷ᠎ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠎ᠦᠨ ᠡᠤᠨ᠋ᠵᠢᠨ᠎ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ᠎ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠎ᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ 242 ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠢᠽᠢᠺ᠄ 88.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠄ 198.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

( ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ)

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠄ 198.00 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ/3 ᠵᠢᠯ

( ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ)

  • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
  • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
  • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
  • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
  • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
  • 蒙B2-20160037-1
  • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved