ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ
ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ᠎ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ —— ᠬᠢᠮᠢ —— ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠳ᠋ᠢᠭᠢᠲ ᠨᠣᠮ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ ¥ 0.00 ¥ 0.00
ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 0
ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠬᠤᠪᠢ
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ᠄
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
微信扫一扫,使用小程序
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠫᠷᠣᠭ᠌ᠷᠠᠮ᠎ᠢ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
5.0
 • ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠄
  4.7
 • ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ᠋ ᠣᠪᠤᠷ ᠄
  4.7
 • ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠄
  4.6
 • ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠴᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠎ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠱᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠎ᠦᠨ  ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠎ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠴᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠥᠲᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ᠎ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠎ᠴᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠎ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠽᠦᠲ᠎ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠬᠦᠷ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ᠂ ᠾᠯᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠴᠦ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠰ᠂ ᠴᠠᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠱᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠎ᠦ᠋ᠳ᠎ᠨᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠪᠥᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠱᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠱᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ᠎ᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢ᠎ᠶᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ᠎ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠎ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠤᠮ᠃  

ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 100%

ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ 0
ᠰᠠᠢᠨ (100%)
ᠲᠤᠮᠳᠠ (0%)
ᠠᠨᠠᠢ (0%)
ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠬᠦᠮ
 • ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
 • ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ
 • ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠸᠢᠴᠠᠲ
ᠳᠠᠶᠠᠩ APP
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ
 • ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ
 • 蒙B2-20160037-1
 • Copyright © 大E洋 2016-2020, All Rights Reserved